In ấn sáng tạo với việc xé tờ voucher quảng cáo

Bạn có thể thấy sự sáng tạo ở bất cứ đâu, với 1 kỹ thuật đơn giản xé tờ quảng cáo điều này cũng làm nên cảm hứng cho các nhà thiết kế đưa kỹ thuật quảng cáo sản phẩm của mình vào đó

Source: A collection of smart tear-off ads – Designer Daily: graphic and web design blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.