sổ cổ đông

Sổ cổ đông, sổ cổ phần để ghi chép và lưu trữ các thông tin liên quan đến thành viên cổ đông của công ty, số cổ phiếu, phần trăm cổ phiếu của từng cổ đông và sự chuyển dịch cổ phần trong công ty cổ phần.
Do tính chất đặc biệt của loại sổ này, việc thiết kế in ấn cần thực hiện một cách tốt nhất, từ chất liệu giấy in cao cấp, phương pháp in, thiết kế đúng với hình ảnh thương hiệu công ty là một trong những yêu cầu quan trọng.